Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Solar Premium Projects – Particulieren

Artikel 1. Algemeen.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Solar Premium Projects inzake de verkoop en eventuele installatie van
 • Definities: a. Solar Premium Projects: Solar Premium Projects B.V., gevestigd te Elst (Gld) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63154838 ; b. Product: Zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de overeenkomst ; c. Koper: een consument die een overeenkomst met Solar Premium Projects inzake de aankoop van een product en eventuele installatie wenst aan te gaan of is aangegaan ;
 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Solar Premium Projects en Koper tot koop van het product en eventuele installatie ; e. Bestelformulier: kan ook zijn een offerte ; f. Werk: de door Solar Premium Projects of één van haar erkende onderaannemers uitgevoerde installatiewerken.
 • Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden
 • De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk
 • Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Artikel 2. Overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen van Solar Premium Projects zijn vrijblijvend.

2.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Koper volledig ingevulde- en ondertekende Solar Premium Projects bestelformulier is ontvangen en wordt aanvaard door een bevoegd persoon van Solar Premium Projects door schriftelijke bevestiging. De Koper kan eenzijdig de bestelling geplaatst niet meer annuleren na doorzending van het bestelformulier aangezien dit een bindend aanbod tot contracteren uitmaakt, tenzij wettelijk toegestaan ingevolge een opgenomen verzakingsbeding en de Koper hier binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestelformulier door Solar Premium Projects niet per aangetekend schrijven op terugkomt.

2.3 Solar Premium Projects streeft enkel naar een juiste informatie van Koper doch zonder gehouden te zijn alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van Koper om de Overeenkomst aan te gaan, al dan niet bekend bij Solar Premium Projects, te kennen.

2.4. Indien ten gunste van de Koper voorwaarden bedongen zijn zoals het bekomen van een financiering of bouwvergunning, worden deze ontbindende voorwaarden geacht te zijn bedongen onder de volgende tijdsbepaling : een financieringsvoorwaarde is bedongen onder een termijn van maximaal 21 kalenderdagen na dagtekening van het bestelformulier, behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen ; de Koper zal binnen de gestelde termijn aangetekend moeten melden dat de financiering niet kon worden bekomen ; Solar Premium Projects heeft het recht alsdan een financieel voorstel te laten toekomen aan de Koper door een door haar aan te brengen financiële instelling tegen marktconforme voorwaarden binnen de maand daaropvolgend ; in voorkomend geval dient de Koper daarop in te gaan ; inzake de bouwvergunning geldt de tijdsbepaling van 21 kalenderdagen voor de

indiening door de Koper na totstandkoming van de Overeenkomst ; indien de bouwvergunning uiteindelijk wordt geweigerd heeft hij het recht zich op de ontbindende voorwaarde te beroepen.

Artikel 3. Prijs.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Solar Premium Projects vermelde prijzen
 • Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor volledige betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ingevolge objectieve omstandigheden (o.m. BTW, belasting op goederen, loon, grondstoffen), ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Solar Premium Projects gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • In geval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 5% en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen een week nadat Solar Premium Projects kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
 • De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het functionerend opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze algemene voorwaarden niet voor rekening van Solar Premium Projects

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht.

 • De (af)levering van het Product en de eventuele aanvang van installatie van het Product geschiedt op het door Koper aan Solar Premium Projects opgegeven adres en wel binnen een termijn als volgt : 12 werkweken voor een standaard order, 12 werkweken na bevestiging van ontvangst van de bouwvergunning aan Solar Premium Projects, 16 werkweken in geval van opzet van een constructie, al dan niet na bevestiging ontvangst van de bouwvergunning aan Solar Premium Projects.
 • Alle in documenten en correspondentie genoemde leverdata en/of levertermijnen zijn in beginsel streefdata en/of Afwijking hiervan geeft geen recht op annulering van de Overeenkomst en het opeisen van een schadevergoeding door Koper.
 • De (af)levering zal in principe nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de volledige betaling van de overeengekomen koopsom is
 • Solar Premium Projects zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering en eventuele installatie van het Product. Koper stelt hiertoe voldoende contactgegevens ter
 • Indien een overeengekomen afspraak voor levering van het Product niet door Koper is nagekomen, behoudt Solar Premium Projects zich het recht voor om de kosten voor de hernieuwde levering aan Koper door te rekenen.
 • De levertijd wordt verlengd met het dubbele van de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of door Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de
 • De eigendomsoverdracht van alle afgeleverde- en nog af te leveren Producten vindt plaats zodra deze volledig zijn
 • Solar Premium Projects behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde- en nog af te leveren Producten, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is
 • Het eigendomsvoorbehoud strekt zich mede uit tot alle vorderingen die Solar Premium Projects heeft op de Koper.

Artikel 5. Betaling.

5.1 Betaling dient te geschieden in 2 of 3 termijnen, afhankelijk van wie het Werk uitvoert. Koper zal binnen 7 werkdagen, na bevestiging van de Overeenkomst door Solar Premium Projects, een aanbetaling doen van 40% van de totale koopsom. 55% Van de door de door Koper verschuldigde koopsom dient uiterlijk op de dag van (af)levering op rekening van Solar Premium Projects te zijn bijgeschreven. In geval de Koper het Werk zelf uitvoert, bedraagt dit percentage 60% van de koopsom. Het resterende saldo dient door Koper te worden betaald uiterlijk 7 werkdagen na levering en installatie van het Product tegen ontvangst van de eindfactuur.

 • Afwijkingen van artikel 1. zijn mogelijk door uitdrukkelijke opname hiervan in de Overeenkomst.
 • Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste dag van de bedongen betalingstermijn brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 1,5 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige
 • In geval van verlate betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand

Artikel 6. Schadebeding.

6.1 Indien de Overeenkomst door Koper éénzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken wordt of geannuleerd wordt, zal zij Solar Premium Projects integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie van overmacht (extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering van de materialen, essentiële wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de plaatsing of keuring). Wanneer de verbreking en/of annulering door Koper tussenkomt op meer dan 10 weken van de leveringsdatum, bedraagt de schadevergoeding 25% van de koopsom exclusief BTW. 50% Van de integrale koopsom is verschuldigd door Koper wanneer hij de Overeenkomst annuleert of verbreekt, binnen 10 weken voor de leveringsdatum. De integrale koopsom voor de goederen kan worden gevorderd door Solar Premium Projects indien de goederen reeds in productie werden genomen en specifiek aangepast zijn aan Koper.

Artikel 7. (af)Levering en installatie.

 • Het Product wordt door Solar Premium Projects geleverd en geïnstalleerd op de overeengekomen locatie, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het Product op de locatie door Koper wordt Koper dient in voorkomend geval ervoor zorg te dragen dat de installatie geschiedt door een erkend en gecertificeerd vakbedrijf.
 • Solar Premium Projects behoudt zich het recht voor om voor de levering en installatie een beroep te doen op een onderaannemer naar eigen
 • Koper is jegens Solar Premium Projects verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: Het personeel van Solar Premium Projects en/of onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Solar Premium Projects dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan Koper is medegedeeld; b. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; c. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage, dus ook voor de eventuele plaatsing van bouwsteigers; d. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 • Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt
 • Koper dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, ook mogelijk voortvloeiend uit gewijzigde overheidsreglementering, die niet tot de overeengekomen werkzaamheden van Solar Premium Projects of door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Solar Premium Projects geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Koper Solar Premium Projects hiervan tijdig in kennis te stellen.
 • Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Koper, en dit aan kostprijs voor Solar Premium Projects verhoogd met 10%
 • Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden ; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden

Artikel 8. Garantie.

 • Solar Premium Projects garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd, en aldus gekend door
 • Solar Premium Projects verleent gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat aanwezig is bij levering en werk, welke eventuele vergoeding steeds maximaal beperkt blijft tot de waarde van het desbetreffende werk. De vordering in rechte tot opeising van deze vergoeding/ ontbinding van de koop dient te worden ingesteld overeenkomstig de betreffende artikelen van het Burgerlijk

De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud en/of verkeerd gebruik. De kleinste wijziging door toedoen van Koper betekent het verval van de waarborg. Na deze periode van 2 jaar voorzien in de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek, dient de Koper binnen een termijn van uiterlijk drie maanden een vordering in rechte tot opeising van enige vergoeding/ontbinding van de koop in te stellen op basis van verborgen gebreken overeenkomstig het algemeen recht.

 • De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Solar Premium Projects en vormveranderingen van het object waarop het Product bevestigd is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

 • Solar Premium Projects zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn en in welke situatie de aansprakelijkheid van Solar Premium Projects voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze
 • De aansprakelijkheid van Solar Premium Projects ten opzichte van Koper is in elk geval beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Solar Premium Projects overeenkomstig dwingende bepalingen aansprakelijk kan zijn, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten, en dit tot de waarde van het
 • In geval van schade ten gevolge van het Werk kan Solar Premium Projects enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
 • Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de schade, per aangetekend schrijven aan Solar Premium Projects te worden gemeld, tenzij Koper aannemelijk maakt dat Koper de schade niet eerder heeft kunnen
 • De website van Solar Premium Projects bevat bestanden die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Solar Premium Projects staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Solar Premium Projects of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden

Artikel 10. Verhaal.

10.1 Uitdrukkelijk wordt bedongen dat Solar Premium Projects voor het verlenen van haar garanties en haar desbetreffende aansprakelijkheid, zij een verhaalsrecht dient te behouden jegens haar leverancier/fabrikant voor de hoofdcomponenten van het door haar geleverde- en geïnstalleerde Product, en dit op basis van de Solar Premium Projects toegezegde- en contractueel gegarandeerde fabrieksgarantie. Solar Premium Projects zal er alles aan doen dat de fabrieksgarantie wordt verleend, doch Solar Premium Projects kan aldus niet aansprakelijk worden gehouden, dan wel hooguit voor haar eigen opgenomen contractuele verbintenissen waarvoor geen fabrieksgarantie geldt, in het geval van de niet-nakoming van de garantieverplichtingen van haar leverancier/fabrikant, ingevolge bijvoorbeeld diens insolventie, zoals ondermeer doch niet uitsluitend een faillissement, tijdelijke opschorting van verplichtingen, vereffening of ontbinding. Voor de verleende fabrieksgaranties wordt verwezen naar de specificaties van de leveranciers.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

 • Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van De afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid dienen te worden beoordeeld op basis van de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de Rechtbank van

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy.

Back to top